PSE Tiền Hải - Thái Bình
PSE Tiền Hải - Thái Bình
Điện thoại: 0984 322 938
Địa chỉ: Khu 4 – Thị trấn Tiền Hải – Huyện Tiền Hải – Tỉnh Thái Bình

                                                  Quản lý trung tâm:  Phạm Văn Trung