PSE Bắc Ninh
PSE Bắc Ninh
Điện thoại: 0968 088 350
Địa chỉ: 101 Huyền Quang, Bắc Ninh

                         Quản lý trung tâm: Ngô Hồng Thúy