PSE Thanh Trì
PSE Thanh Trì
Điện thoại: 0988 962 933
Địa chỉ: Lưu Phái, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

                             Quản lý trung tâm: Nguyễn Thị Ngọc