PSE Đại Từ Thái Nguyên
PSE Đại Từ Thái Nguyên
Điện thoại: 0961 688 000
Địa chỉ: Xóm 11, Hà Thượng Đại Từ, Thái Nguyên

                 Quản lý chi nhánh: Vũ Bá Hiếu